• North America
 • South America
 • Europe
 • Africa
 • Asia

全球

TCP Incubator Hack Days – Winter 2019

กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย HUBBA Thailand และ Techsauce จัดโครงการสุดท้าทายแห่งปี TCP Incubator Hack Days – Winter 2019 เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีประลองไอเดีย (Hack Days) ที่เปิดโอกาสให้ผู้รักการสร้างนวัตกรรมมาสัมผัสกับความท้าทายในการทำธุรกิจภายใต้กระแส disruption ในวงการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีโจทย์หลักคือ “Kill the Bull” หรือการ disrupt “กระทิงแดง” แบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานเป็นที่ชื่นชอบและขายดีที่สุดในโลกของกลุ่มธุรกิจ TCP

TCP Incubator Hack Days – Winter 2019 ในครั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 61 คน ทั้งจากกลุ่มธุรกิจ TCP และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตลอดระยะเวลา 3 วัน อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมและการเวิร์คชอปมากมายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์


Hack Days วันที่ 1

 • ผู้เข้าร่วมโครงการ นำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการและเพื่อนๆ เพื่อทำการโหวต คัดเลือก 10 ไอเดียสุดเจ๋งนำไปพัฒนาต่อ และจัดกลุ่มพัฒนาไอเดียที่ผ่านการคัดเลือก

 • Lean Startup Workshop เรียนรู้แนวคิดการสร้างสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่สามารถสร้าง MVP (Minimum Viable Product) หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีฟีเจอร์จำนวนน้อยที่สุดที่เพียงพอให้สามารถใช้งานได้และสามารถนำไปทดสอบกับตลาดได้อย่างรวดเร็ว


Hack Days วันที่ 2

 • Design Thinking Workshop เรียนรู้กระบวนการคิดเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรมอย่างมีระบบ ที่เข้าใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

 • Rapid Prototyping Workshop เรียนรู้วิธีการสร้างตัวอย่างชิ้นงานอย่างง่ายๆ ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อประกอบการนำเสนอไอเดีย

 • Mentoring Meeting แต่ละกลุ่มนำเสนอไอเดียต่อ Mentor ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับข้อชี้แนะ นำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์


  โดยในครั้งนี้ TCP Incubator Hack Days – Winter 2019 ได้รับเกียรติจาก Mentor ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ได้แก่
  1. คุณดาริน สุทธพงศ์ Co-Founder & CEO : Indie Dish
  2. คุณพิชญ ศรีฟ้า CTO & Co-Founder : GetLinks
  3. คุณโกวิท เจริญรัชตพันธุ์ CTO & Co-Founder : Follow.me
  4. คุณพงศธร ธนบดีภัทร CEO & Co-Founder : Refinn
  5. คุณภูมินทร์ ยุวจรัสกุล CEO & Co-Founder : Eatigo Thailand
  6. คุณสิทธิพร อันทะวงษา Head of Customer Experience : Kaidee
 • Pitching Workshop เรียนรู้วิธีการทำ Presentation และเทคนิคการนำเสนอไอเดียให้ทรงพลังและเข้าใจง่ายภายในเวลา 5 นาทีต่อคณะกรรมการ


Hack Days วันที่ 3

 • Exhibition Presentation นิทรรศการแสดงผลงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชมและรับฟังไอเดียของแต่ละกลุ่ม

 • Final Presentation แต่ละกลุ่มนำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการ ภายในเวลา 5 นาที


  โดยในครั้งนี้ TCP Incubator Hack Days – Winter 2019 ได้รับเกียรติจากกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้แก่
  1. ศาสตราจารย์ ดร. สนอง เอกสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : กลุ่มธุรกิจ TCP
  3. คุณปารดา ทรัพย์ประเสริฐ Director : 500 TukTuks
  4. คุณธรินทร์ ธนียวัน Country Head at Thailand : Grab
  5. คุณดนุพล วังษา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร : กลุ่มธุรกิจ TCP

  โดยมีการเกณฑ์ในการตัดสินดังนี้

 • ทีมชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม A Drink D Day

 • ทีมชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม Energy Café

 • ทีมชนะเลิศอันดับ 3 คือ ทีม Drinkable Sunscreen


TCP Incubator ก่อตั้งขึ้นด้วยความสนับสนุนของกลุ่มธุรกิจ TCP เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีจิตวิญญาณการสร้างนวัตกรรม ทั้งภายในและนอกองค์กร รวมทั้งบริษัทสตาร์ตอัพต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้เติบโตขึ้น เราเปิดรับไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนำมาซี่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดและการใช้ชีวิตของผู้คนให้ล้ำหน้ายิ่งขึ้น

TCP Incubator ทำงานร่วมกับทีมงานผู้บุกเบิกและสตาร์ตอัพต่างๆ มากมายในระยะ “First Phase” เพื่อสร้างและพัฒนาความคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง โดยสนับสนุนทั้งในแง่เงินทุนตั้งต้น คำปรึกษา รวมทั้งการจัดอบรมและช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างนวัตกรรมเครื่องดื่มและอาหารที่น่าสนใจและขยายผลต่อไปได้ในสเกลใหญ่

พูดง่ายๆ ก็คือ เราคือผู้ช่วยที่จะทำให้ไอเดียนวัตกรรมสุดล้ำของคุณ ได้ถือกำเนิดออกมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคนเป็นล้านๆ คนในโลกใบนี้

TCP Incubator มองหานวัตกรรมใน 7 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

 • ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
 • การตลาดและ AdTech
 • E-commerce และค้าปลีก
 • โมเดลธุรกิจแบบ Disruptive
 • การผลิตและบรรจุภัณฑ์
 • ข้อมูลผู้บริโภคและตลาด
 • ไอเดียอื่นๆ