กลุ่มธุรกิจ TCP ประกาศแผน 5 ปี ระยะที่ 2 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

16 สิงหาคม 2561
การพัฒนาที่ยั่งยืน
  • มุ่งสร้างความยั่งยืน 3 ด้านคือ Integrity – Quality – Harmony
  • มุ่งตอกย้ำการเป็น “บริษัทไทยที่ยิ่งใหญ่บนเวทีโลก

กรุงเทพฯ (16 สิงหาคม 2561) – วันนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ซึ่งเป็นองค์กรของคนไทยที่เป็นเจ้าของเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม เพียวริคุ และซันสแนค ประกาศเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนธุรกิจ 5 ปี ระยะที่ 2 พร้อมผนึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทาง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 มิติคือ Integrity (พันธมิตรธุรกิจยั่งยืนและองค์กรธรรมาภิบาล) Quality (คุณภาพสินค้าและบริการ และคุณภาพชีวิตบุคคลากร) และ Harmony (รักษ์สิ่งแวดล้อม และชุมชนยั่งยืน) เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ เพื่อมุ่งยกระดับกลุ่มธุรกิจ TCP ขึ้นชั้น “บริษัทไทยที่ยิ่งใหญ่บนเวทีโลก” 

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดเผยว่า “ปี 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ประกาศเดินหน้าแผนธุรกิจ 5 ปี เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่ได้รับการ       ชื่นชมที่สุดของไทย โดยการลงทุน 10,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจของเราให้แข็งแกร่ง เป็น “เฮ้าส์ออฟแบรนด์” ที่ทรงพลัง และการผลักดันยอดขายให้โตขึ้น 3 เท่าเป็น 100,000 ล้านบาท” 

“สำหรับในปี 2561 นี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องตามแผน 5 ปีระยะที่ 2 โดยการประกาศเป้าหมายที่มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ TCP โดยแบ่งเป็น 3 เสาหลักคือ Integrity, Quality และ Harmony ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ”

(จากซ้าย) นายอเล็กซ์ เรนเดล ดารานักแสดง และ TCP Spirit Ambassador 2018 นายวรวัฒ์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มมิตรผล นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ นางนุชรี อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ TCP และนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ดารานักแสดง

เสาหลักแรกคือ INTEGRITY ที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการอย่างรับผิดชอบ และการสนับสนุนให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ภายใต้ 2 ภารกิจสำคัญที่เรียกว่าพันธมิตรธุรกิจยั่งยืน (Supply Chain Sustainability) และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (Responsible Business) 

“Integrity จะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคู่ค้าของเรา บอร์ดของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ต้องทำงานประสานกันเป็นลักษณะ “อีโคซิสเต็ม” (eco system) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม จนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมีแนวปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงต้องลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ พร้อมดำเนินธุรกิจที่เคารพต่อหลักกฎหมายทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจแก่องค์กรในระยะยาว” นายสราวุฒิ กล่าว

เสาหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเสาที่สอง คือ QUALITY ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ตามหลักโภชนาการที่ดี ภายใต้ 2ภารกิจสำคัญที่เรียกว่า คุณภาพสินค้าและบริการ (Quality of Product and Service) และคุณภาพชีวิตบุคคลากร (Quality of Life in Workplace) 

โดยกลุ่มธุรกิจ TCP จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีความหลากหลาย ปลอดภัย ตามหลักโภชนาการที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรที่ใช่ในหัวใจพนักงาน (Employer of Choice) โดยการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สร้างความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คนดี คนเก่ง คนที่มีศักยภาพสูงอยากทำงานกับเรา และอยู่กับเราตลอดไป

เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนสุดท้ายคือ HARMONY ที่มุ่งเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ 2 ภารกิจสำคัญคือ รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) และชุมชนยั่งยืน (Socio-Economic Development)

กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งมั่นเพื่อทำให้กระบวนการทำงาน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสร้างแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังมุ่งสร้างให้กลุ่มธุรกิจ TCP เป็นองค์กรที่ชุมชนและสังคมยอมรับ ด้วยการสร้างเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น และใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านต่างๆ ในทุกที่ที่มีธุรกิจตั้งอยู่

“กลุ่มธุรกิจ TCP มองเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่าเป็น ‘โอกาส’ ของธุรกิจ เพราะเป้าหมายดังกล่าวจะสนับสนุนให้เราได้พยายามคิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจในทุกมิติ ในการสร้างสรรค์กิจกรรม หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงตลอดไป” นายสราวุฒิ กล่าว

ข่าวอื่นๆ