กลุ่มธุรกิจ TCP ประกาศความมุ่งมั่นยกระดับการบริหารแรงงานด้วยหลักการ GLP

16 มีนาคม 2565

กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง “กระทิงแดง” (เรดบูล) เรดดี้ สปอนเซอร์ แมนซั่ม เพียวริคุ ซันสแนคและวอริเออร์ รวมถึงบริการหลากหลายซึ่งครองใจผู้คนนับล้านทั่วโลก  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เรื่อง “การยกระดับการบริหารแรงงานด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP : Good Labour Practice)” ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ประกาศเจตนารมย์เป็นสถานประกอบกิจการที่มุ่งมั่นนำหลักการ GLP ไปใช้ในการดูแลและบริหารแรงงาน และเสริมสร้างให้ธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้ามากยิ่งขึ้น ร่วมยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP ต่างให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานกว่า 5,000 คนบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน มีการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี เทียบเท่าระดับสากล พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจ TCP นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) มาใช้ในการบริหารจัดการแรงงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน  สิ่งนี้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน “TCP Sustainability” ด้าน “Quality”  ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและใจ สร้างความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และความก้าวหน้าในอาชีพ”

หลักการ GLP เป็นแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีเพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทํางานด้วยตนเอง หลักการนี้อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงจังและจริงใจขององค์กรที่จะมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้ดีขึ้น และเสริมสร้างให้ธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้ามากยิ่งขึ้น

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การยกระดับการบริหารแรงงานด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ร่วมกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการคุ้มครองสิทธิ และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยการรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารด้านแรงงาน เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงออกถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบทางสังคม ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมมือกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีและขยายผลการพัฒนาสู่ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเป็นการยกระดับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน โดยแสดงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ ปลอดการค้ามนุษย์ อันจะส่งผลให้เพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลก

ข่าวอื่นๆ