คือโครงการอาสาสมัครแนวใหม่ ที่มุ่งรวมพลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน โดยต่อยอด และขยายความร่วมมือมาจาก “กระทิงแดง สปิริต”

โครงการ TCP Spirit จะมุ่งให้การสนับสนุนจิตอาสาที่เป็นคนรุ่นใหม่ ภาคีเครือข่าย และกลุ่มองค์กรต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่แปลกใหม่ในหลากหลายมิติ รวมถึงกิจกรรมที่สังคมต้องการแต่ขาดพลังผลักดัน ประเดิมกิจกรรมแรกด้วย “หมอต้นไม้” เพื่อรวมพลังคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา และภาคี ช่วยกันทำให้ต้นไม้ใหญ่ในเมืองได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีCopyright © 2020 T.C. Pharmaceutical Industries Company Limited, All rights reserved.