ประกาศผลอาสาสมัครที่ได้รับเลือก TCP Spirit "คณะเศษสร้าง" แลเมืองแร่นอง ชวนมาลองจัดการขยะ

Harmony
17 ตุลาคม 2565
TCP Spirit

ประกาศผลรายชื่ออาสาสมัคร TCP Spirit คณะเศษสร้าง “แลเมืองแร่นอง ชวนมาลองจัดการขยะ”

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2565 จังหวัดระนอง

 

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 50 ท่าน

 

ลำดับ                     ชื่อ - นามสกุล                                    

 1.                    กมลชัย     ชาลี                                      
 2.                    กัญญาณี     สุขสำราญ                              
 3.                    จักรกฤษ์     ฤทธิศร                                 
 4.                    เจนจิรา     ชมกลาง                                 
 5.                    ฉัตรชัย     สิ้นภัย                                     
 6.                    ณัฐนัย     ศรีเลิศ                                   
 7.                    ณัฐวุฒิ     เสือไว                                     
 8.                    ดารณี     ประสาททอง                              
 9.                    ทรงวุฒิ     คุ้มภัย                                   
 10.                    ทัศนีย์     ประทุมมาศ                             
 11.                    ธงไทย     ระวังวงศ์                                  
 12.                    ธีทัต     มนัสกูล                                      
 13.                    ธีวรา     น้ำจันทร์                                    
 14.                    นนทวิชญ์     หงส์กิติวัฒนากุล                     
 15.                    นริศศรา     ยิ้มหนองโพธิ์                            
 16.                    นัฐกานต์     เพ็ชรบูรณ์                              
 17.                    นัฐมล     วัฒนวาณิชย์                               
 18.                    บริรักษ์     นาให้ผล                                 
 19.                    ปภาวินท์     ทานัง                                   
 20.                    พัชรี     ฉลาดธรรม                                  
 21.                    พิมพ์ชนก     ลาภเกิด                               
 22.                    เพียงธาร     ทุมมี                                    
 23.                    ภรรฌธรณ์     ปัญญาธโฬ                           
 24.                    ภัทรดนัย     เรืองขจิตร                              
 25.                    ยุวรินทร์     ชั้นประเสริฐ                            
 26.                    รวิพร     รุณจักร                                     
 27.                    รังสรรค์      วุฒิยา                                    
 28.                    เรวัติ     อยู่สุข                                        
 29.                    วรกมล     ลือชาชาญเดช                            
 30.                    วรรณรัชต์     ทวีลาภ                                  
 31.                    วิมลวรรณ      คำภาวงษ์                             
 32.                    ศิรินันท์     ชะนะทอง                                
 33.                    ศุภจิตรา     ยิ้มทะโชติ                               
 34.                    ศุภวัช     ปิ่นแก้ว                                    
 35.                    สกล     สิทธิกัน                                      
 36.                    สาธิตา     ดิษยธุวานนท์                             
 37.                    สาธิตา      เบ้าแก้ว                                   
 38.                    สุขธิดา      วาตรีบุญเรือง                            
 39.                    เสมอเดือน     คำมุงคุณ                             
 40.                    หทัยรัตน์     จงเสริมตระกูล                        
 41.                    อนุวัฒน์     จงปัตนา                                 
 42.                    อมรทิพย์     คงเนียม                                
 43.                    อรรถกร     ภัทรจิตติกรกุล                         
 44.                    อริญชัย     นิลสนธิ                                  
 45.                    อริสา     นิ่มนวล                                      
 46.                    อลิสษา     ทองขาว                                  
 47.                    อัครเดช     โยธาจันทร์                             
 48.                    อัครวัฒน์     จิณณพัตอนัญญา                      
 49.                    อาชา     เชอมื่อ                                      
 50.                    เอกรัตน์     ปงกา                                    

 

หมายเหตุ

 1. อาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรายละเอียดการโอนเงินค่ามัดจำไปทางอีเมลที่กรอกในใบสมัคร โดยอาสาต้องทำการชำระเงินมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (กรณีที่ไม่ได้รับอีเมล สามารถโทรสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ในข้อ 5)
 2. อาสาสมัครจะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 กรณีโอนเงินมัดจำแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมภายหลัง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 3. ภายหลังจากการยืนยันสิทธิ์เรียบร้อย ทางทีมงานจะติดต่อไปเพื่อสื่อสารนัดหมายเรื่องการเตรียมตัว นัดวันและสถานที่ในการไปร่วมทริปอีกครั้ง ทั้งนี้ อาสาสมัครสามารถติดตามได้ทางเพจเฟสบุ๊ค TCP Group
 4. การตัดสินของคณะผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการส่งต่อสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหลังการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 096-462-4690 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.30-17.00 น.)

โครงการอื่นๆ