ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมแห่งชัยชนะ

กับตำแหน่งงานหลากหลายที่นี่


ปรัชญาด้านทรัพยากรมนุษย์ของเรา

แนวคิด
TCP เชื่อมั่นว่า หัวใจสำคัญของการส่งต่อพลังชัยชนะ คือ ทรัพยากรบุคคล ดังนั้น “พนักงาน” จึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร เราจึงมุ่งมั่นในการคัดสรร คนเก่ง และ คนดีมาร่วมงานกับเรา รวมทั้งการหล่อหลอมพนักงานให้มีแนวคิด และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ

ITCP VALUES
I : INTEGRITY (ซื่อสัตย์ โปร่งใส)
T : TOGETHER SUCCESS (สร้างความสำเร็จร่วมกัน)
C : CARING (ห่วงใยสังคม)
P : PERFORMANCE EXCELLENCE (มุ่งมั่นทำเพื่อให้ผลงานออกมาดี)

ภายใต้ครอบครัว TCP แห่งนี้ เราดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว เน้นการปลูกฝัง และสนับสนุนให้พนักงานทำงาน ด้วยความเป็นมืออาชีพ ภายใต้บรรยากาศการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมพลังสร้างสรรค์สินค้าและ บริการเพื่อความเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง เปลี่ยนจากพลังของแต่ละคน สู่ชัยชนะร่วมกันขององค์กร และสังคมต่อไป