ประกาศรายชื่ออาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 

1 กฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยา
2 กิตติคุณ ศักดิ์สูง
3 เกชา ไซเอ็ด
4 คณิต ใจยะเสร็จ
5 คมสัน วงศ์แหลมมัจฉา
6 ชิษณุพงศ์ วัฒโน
7 ซูไรฮรรณ์ อิอะแต
8 ณชพล ฉิมสุด
9 ณัฐชานนท์ สันติวีระพันธ์
10 ถาวร จำนงค์ภักดี
11 ทฤษฎี ทองวิเศษ
12 ธีรวัชร เพชระบูรณิน
13 นครินทร์ เจริญเหล่าศิิริ
14 พงศกร สาระเห็ด
15 พงศ์ชวิน อุดหนุนสมบัติ
16 พรเทพ วุฒิวงศ์
17 พฤกษ์ วรรคาวิสันต์
18 พิโมกข์ เสาร์เพชร
19 พุฒิพงศ์ พงศ์ทองเมือง
20 พุฒิพัฒน์ ธีรนันทนิตย์
21 เพทาย อินบางยาง
22 ไพโรจน์ กิติธรากุล
23 ภวัคร วรสันต์
24 มานีซ จันทร์ถม
25 รังสรรค์ วุฒิยา
26 รัชตะ มนต์ปาริชาติ
27 ไรวินทร์ โกมลวิศิษฐกุล
28 วรยศ สว่างชม
29 วสุวัตน์ มนตรี
30 วิศรุต ติยะมณี
31 สกล สิทธิกัน
32 สาริน เอี่ยมธนเศรษฐ์
33 สุรสิทธิ์ แก้วแหวน
34 สุรักษ์ น้อยลือ
35 สุริยะ เต่าทอง
36 โสรัจจ์ นนทศักดิ์
37 เอกชัย อิ่มประเสริฐ
38 เอกพัชร เสี่ยงเทียน
39 เอกรัตน์ ปงกา
40 เอกวิทย์ แสงแก้ว
41 กติกา พรรณบัวตูม
42 กนกพร ทาแกง
43 กนธิชา ปัทมวิจิตรวงศ์
44 กฤตลักษณ์ วิจิตรกูล
45 กวิสรา พงษ์ไพโรจน์
46 จอมสุดา นาคะวิจิตร
47 จิราพร ถิตย์ประเดิม
48 จุฑามาศ บุณยวรรณ
49 ชิดชนก ปราบทุกข์
50 โชติกา โภคาธิกรณ์
51 ณัฏฐ์ฎาพร เอี่ยมพ่วง
52 ณัฐกมล บัวทอง
53 ณัฐริกา สีหา
54 ณัฐวรรณ เกตุวงษ์
55 ธนิศรา ร้องบุญลือ
56 ธัญลักษณ์ ก่อวณิชกุล
57 นารดา เต็มสกุล
58 นิลพัชร ปาละหล้า
59 บุษกร เดชาพิทักษ์
60 ปัทมาพร สุขเจริญ
61 ปาริชาติ ฉวีวงศ์
62 ปุญชรัสมิ์ บุญมา
63 พรประภา พงษารัตน์
64 พาซีย๊ะ​ ซีแต
65 พิมพ์พร คนเพียร
66 ภัทรวดี ไวทยะชาติ
67 วโรชา หาญยุทธ
68 วิชิตา คะแนนสิน
69 วิมลสิริ อู่เสือพะเนา
70 ศรัญญา ไชยประเสริฐ
71 ศศิพิมล ศรีนอบน้อม
72 สิรินภา จ้องสุวรรณ
73 สุกัญญา เส้นเกษ
74 สุชีรา ปุนนา
75 สุรีย์พร ช่วยเชียร
76 สุวนันท์ นามอินทร์
77 อรพรรณ ชอบศิลป์
78 อสมาภรณ์ กลิ่นขจร
79 อัยยา เชียงพฤกษ์
80 อารีรัตน์ ปิ่นแก้ว

 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ https://www.tcp.com/th/spirit/detail-27

หมายเหตุ :