ประกาศรายชื่ออาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 

1 กตัญญู คลังทอง
2 กรณัฐ มาตี๋
3 กรวิทย์ ร่องพืช
4 กฤช พูลสุขสมบัติ
5 กัญญาณี สุขสำราญ
6 กันตภณ มาประชา
7 กิตติพงศ์ แก้วจังหวัด
8 คเณศ ค้ำชู
9 ครรชิต ฟักเหลือง
10 เคียศิมินยา เส็นยีหีม
11 จิรพงศ์ ทองสีอ่อน
12 จิรัชญา จิตรจารุวงศ์
13 เจนจิรา ชมกลาง
14 ชิตพล ศีลจรรยา
15 ณภูมิ วัดจินดา
16 ณัฏฐ์ฎาพร เอี่ยมพ่วง
17 ณัฏฐณิชา สุยะวิน
18 ณัฏฐธิดา ไชยยศ
19 ณัฐพงศ์ จอมจันทร์
20 ณัฐภัทร มณีเลิศ
21 ทัศน์พล เลิศทองไทย
22 ทิวา วงษ์สุวรรณ
23 ธนกฤต ภูมิจันทึก
24 ธนกาญจน์ ชุ่มจิตต์
25 ธนาโชค พูลศิริ
26 นัซมี แวโซะ
27 นันท์นภัส ปรัชญาเดชากุล
28 นันทวัฒน์ ชูแผ้ว
29 นางสาวอรพิน ลีหัวสระ
30 นาตยา บุตรดี
31 นิติ พูนน้อย
32 เนติ วรมุสิก
33 บุตร แก้วบุญ
34 ปณิตา ศิริวงศ์วานงาม
35 ประภัสสร ดุงโคกกรวด
36 ปิ่นพันทอง วณะทอง
37 ปิยวัฒน์ ทองจันทร์
38 พรธนัย ณ สงขลา
39 พรรณภัส ชาลีผาย
40 พัชนี วรธงไชย
41 พัชรินทรา ปรากฏผล
42 พีรดา ซ้อมจันทา
43 พีร​ดา​ น่วม​ภักดี​
44 ภัทรพล ศรีโยธา
45 ภาษณ์ชนก เนระแก
46 มัลลิกา หัตถกิจ
47 มุกประดับ กาญจนศุภร
48 เมธินี กล่อมจิตเจริญ
49 ยศกร บุญแก้ว
50 ยุวดี พรหมมุณี
51 รัชต โปชยะวณิช
52 รามิน เคหะวัฒนานนท์
53 รามิล อรุณเพลิด
54 ลัดดา ทะสะโส
55 ลียานา เดะห์
56 ธุกข์มาน สะตาเร็ง
57 วชรธีร์ ภารไชโยพันธ์
58 วชิรวิทย์​ แสนทน
59 วรนนท์ ศรีน้ำคำ
60 วรรณนิภา บุญมา
61 วรศิริ ดีระพัฒน์
62 วราพรรณ พันธุ์ชัย
63 วสุนธรา สนั่นไหว
64 วารยุทธ อาญาพิทักษ์
65 วิรตา ฟางสะอาด
66 ศักดิ์ดา ดวงวิไล
67 ศิระศักดิ์ จุฑาวุฒิพงศ์กุล
68 วศุภิสรา ชูภักดี
69 สาริศา อรรถประจง
70 สิทธิศักดิ์ หงษ์ร่อน
71 สินาภรณ์ บุญแหยม
72 สุกฤษฎิ์ แขพิมพ์พันธ์
73 สุกฤษฏิ์ ธีระปัญญารัตน์
74 สุณัฐชา สุขดี
75 สุธี เพชรฤทธิ์
76 สุภาพร ชาพิทักษ์
77 สุภารัตน์ ภู่ดำรงค์
78 สุวนิค ศรีสาริสถ์
79 สุวิภา จำปาหอม
80 แสงระวี ดาปะ
81 อดิศักดิ์​ ภิญโญประการ​
82 อนันต์ จันทร์เพ็ญ
83 อภิชญา อธิคมบัณฑิตกุล
84 อรวรรณ อาจศึก
85 อัญชิสา พรมานุสรณ์
86 อัญรัตน์ คงหินมะดัน
87 อานนท์ วงษาเทียม
88 อิงคภัสร์ นิธิโชติศรีสกุล
89 ไอศวรรย์ สินธุรงค์
90 NERAMIT UDOMSAKSIN

 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ https://www.tcp.com/th/spirit/detail-33

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

1.    อาสาสมัครที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้โอนเงินมัดจำ 1,000 บาท ที่บัญชี ชื่อบริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด เลขที่บัญชี  039-3-47604-4 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอ็มควอเทียร์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 
2.    ส่งหลักฐานการโอนเงิน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมกับแจ้งชื่อ-นามสกุล มาที่อีเมล activity@cloudandground.com หรือ inbox มาที่เพจ The Cloud
3.    หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ สามารถแจ้งสละสิทธิ์ได้ที่เบอร์ 097-257-9024 หรือ inbox มาที่เพจ The Cloud
4.    อาสาสมัครจะได้รับเงินมัดจำคืนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
5.    หลังจากยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว หากไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำทุกกรณี
6.    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมหลังการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม หากมีการสละสิทธิ์จะไม่สามารถส่งต่อสิทธิ์เขาร่วมกิจกรรมให้กับบุคคลอื่นได้
7.    หลังจากยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัครจะได้รับอีเมลสำหรับข้อมูลการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมในภายหลัง 
8.    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด 

 

หมายเหตุ :