นโยบายความเป็นส่วนตัว


กลุ่มธุรกิจทีซีพี (TCP Group) ได้แก่ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด บริษัท เดอเบล จำกัด บริษัท ไฮ-เกียร์ จำกัด บริษัท ที.จี.เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส จำกัด และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ทีซีพี”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านได้ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับทีซีพีในทุกช่องทาง

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครอง หรือการควบคุมของทีซีพีไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยทีซีพี หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งกระทำในนาม หรือตามคำสั่งของทีซีพี

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้บังคับกับการให้บริการของทีซีพีและการใช้งานเว็บไซต์ (Website) โซเชียลมีเดีย และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของทีซีพีโดยตรงเท่านั้น หากท่านได้กดลิงค์ (link) ไปยัง เว็บไซต์ (Website) อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของทีซีพีก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์ (Website) นั้น ๆ แยกต่างหากจากนโยบายฉบับนี้

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทีซีพี หรือเริ่มใช้งานเว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของทีซีพี ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้   โดยละเอียด เพื่อรับทราบถึงวิธีการที่ทีซีพีจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านพึงมีตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้

 1. แหล่งที่มา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ และฐานในการประมวลผลข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม
 3. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 4. การลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 6. การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (Profiling)
 7. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 8. การส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
 9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อทีซีพี

 

 1. . แหล่งที่มา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ และฐานในการประมวลผลข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ทีซีพีจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ที่มิใช่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยทีซีพีจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะที่มีความจำเป็นและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น  โดยทีซีพีจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้นี้ ตามฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

  • ฐานสัญญา - เมื่อทีซีพีจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าเข้าทำสัญญา
  • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย - กล่าวคือ เมื่อทีซีพีจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
  • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย - กล่าวคือ เมื่อทีซีพีจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์อันขอบด้วยกฎหมายของทีซีพี พี แต่อย่างไรก็ดี ทีซีพีจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน
  • ฐานความยินยอม - กล่าวคือ เมื่อท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ทีซีพี ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   

แหล่งที่มา (ช่องทาง) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ซึ่งทีซีพีเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการประมวลผลข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) แอพพลิเคชั่น (Applications) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ต่าง ๆ ของทีซีพี โดยการใช้ Cookies, Web beacons หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อการติดตามเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Website) ของทีซีพี

ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เพศ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลล์ IP Address หรือบัญชี Facebook, Twitter  Google+ ในกรณีที่ท่านลงชื่อเข้าใช้(Log in) เว็บไซต์ (Website) หรือ แอพพลิเคชั่น (Application) หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ต่าง ๆ ของทีซีพี

 • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อปรับปรุงเว็ปไซต์(Website)แอพพลิเคชั่น (Application) และโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ต่าง ๆ ของทีซีพีให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้งานของท่านในอนาคต
 • เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และทำการตลาด
 • เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนและการสมัครสมาชิกของท่านบนเว็บไซต์ (Website) แอพพลิเคชั่น (Applications) และโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ต่าง ๆ ของทีซีพี
 • ฐานสัญญา
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

การส่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการซื้อสินค้า หรือรับบริการจากทีซีพี 

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่อีเมลล์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขำระเงินของท่าน ได้แก่บัตรเครดิตและหมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน

 • เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การจัดส่งสินค้า หรือการให้บริการ การออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีให้กับท่าน
 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันการชำระค่าสินค้าและบริการของท่าน
 • ฐานสัญญา
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

การเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชั่น ชิงโชค ชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการตลาดอื่นใดของทีซีพี ไม่ว่าจะได้กระทำผ่านทางช่องทางใด ๆ ก็ตาม (Online-Offline channels)

ทีซีพีจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่อีเมลล์ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว IP Address บัญชีFacebook Twitter Google+ Instagram  เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวบุคคลของท่านในการร่วมกิจกรรม และหากท่านเป็นผู้โชคดีและได้รับรางวัล ทีซีพีอาจใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ซึ่งได้บันทึกไว้ในการเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทีซีพีได้จัดให้มีขึ้น

 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวบุคคลของท่าน หากท่านเป็นผู้โชคดีและได้รับรางวัล และทีซีพีอาจใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ซึ่งได้บันทึกไว้ในการเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทีซีพีได้จัดให้มีขึ้น
 • เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และทำการตลาด ทั้งนี้
 • เพื่อการออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีที่ท่านเป็นผู้โชคดีและได้รับรางวัล
 • เพื่อส่งข้อมูลให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลการการเล่นกิจกรรมชิงโชค
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม

การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือการกุศลต่าง ๆ ที่ทีซีพี หรือมูลนิธิที่อยู่ในความดูแลของทีซีพีได้จัดขึ้น เช่น  กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม การมอบทุนการศึกษา สิ่งของ หรือเงินบริจาค เป็นต้น

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมลล์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (ในการทำกิจกรรม) บทสัมภาษณ์ รวมถึง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับท่าน

 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวบุคคลและคุณสมบัติของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 • เพื่อประโยชน์ในการปกป้องท่านจากภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน
 • เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทีซีพีหรือมูลนิธิที่อยู่ในความดูแลของทีซีพีได้จัดขึ้น
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม

การเข้าเยี่ยมชมบริษัท โรงงาน พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ต่าง ๆ ของทีซีพี

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เพศ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่อีเมลล์ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ของท่าน

 • เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาด การปรับปรุงภาพลักษณ์ และสถานที่ของทีซีพี
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยและเก็บสถิติในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม

กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในและบริเวณโดยรอบพื้นที่ของบริษัท โรงงาน พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ต่าง ๆ ของทีซีพี

ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และอัตลักษณ์ของบุคคล

 • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของท่านและพนักงานของทีซีพี รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับทีซีพี
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ที่อยู่อีเมลล์ ความชอบส่วนตัว 

 • เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีขึ้น
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม

การส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโดยทีซีพี

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ที่อยู่อีเมลล์ และเสียงที่บันทึกทางโทรศัพท์ หรือเครื่องบันทึกเสียงอื่น

 • ประโยชน์ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

การสมัครงานและการทำงานให้กับ

ทีซีพี

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลล์ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางการเงิน  ข้อมูลชีวภาพ ชื่อบุคคลอ้างอิง ข้อมูลความชอบส่วนตัว ภาพถ่าย

 • เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับเข้าทำงาน ความเหมาะสมในตำแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง การลงเวลาเข้า-ออกงาน และการจ่ายค่าจ้าง
 • เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการทำงาน การปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน
 • เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลผู้สมัครงานและลูกจ้างของทีซีพี
 • ฐานสัญญา
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม

การรับจ้างทำงานหรือให้บริการกับทีซีพี

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลล์ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

 • เพื่อประโยขน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการ
 • เพื่อประโยชน์ในการออกใบกำกับภาษีและหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ฐานสัญญา
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

บุคคลภายนอก ทั้งนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวจะต้องมีสิทธิตามกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากท่านให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ อาชีพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลล์ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม และความชอบส่วนตัว

 • เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และการทำการตลาด
 • เพื่อประโยชน์ในการอนุญาตท่านเข้าทำงานหรือเข้าพื้นที่ของทีซีพี เช่น คนงานของผู้ให้บริการ แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในตำแหน่งงานต่าง ๆ และการเรียกท่านเข้าสัมภาษณ์งาน
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันขอบด้วยกฎหมาย

การซื้อขายกิจการ หรือการควบรวมกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลล์ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางการเงิน  ข้อมูลชีวภาพ ชื่อบุคคลอ้างอิง ข้อมูลความชอบส่วนตัว

 • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของทีซีพี
 • ฐานสัญญา
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม

ความสมัครใจของเจ้าของข้อมูล ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ทีซีพีด้วยตนเอง

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลล์ นามบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และอื่นๆ ตามที่เจ้าของข้อมูลส่งมอบให้

 • เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับทีซีพี และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง
 • เพื่อประโยชน์ในการตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม

 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ทีซีพีจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ในกรณีที่ทีซีพีพบว่า เราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี โดยไม่ได้เจตนา ทีซีพีจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออกจากระบบการเก็บข้อมูลโดยทันที อย่างไรก็ตาม ทีซีพีอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จากบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองโดยตรง หรือเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าวก่อนการจัดเก็บข้อมูล

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของทีซีพีก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทีซีพีจะยังใช้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ที่จะขอให้ยุติการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านมีสิทธิที่จะแจ้งให้ทีซีพียุติการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยติดต่อทีซีพี ตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ใน ข้อ 10. ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่ ทีซีพีมีสิทธิในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ได้กระทำไว้ระหว่างท่านและทีซีพี

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก

        ทีซีพีจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคล หรือองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก ดังต่อไปนี้

2.1 บริษัทในเครือของทีซีพี

2.2 บริษัทผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนที่ทำงานในนามของทีซีพี ซึ่งได้จัดหาสินค้า หรือให้บริการกับทีซีพี

2.3 หน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบประวัติทางการเงิน หรือประวัติอื่นๆ ในนามของทีซีพี เช่น บริษัทข้อมูลเครดิต หน่วยงานตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

2.4 สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับทีซีพี

2.5 สำนักงานทนายความ สำนักงานที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการการเร่งรัดหนี้สินตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หรือติดตามทวงหนี้ค้างชำระตาม ใบแจ้งหนี้

2.6 สำนักงานบัญชี สำนักงานตรวจสอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ

2.7 บุคคลที่สามที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย หรือการควบรวม หรือการซื้อกิจการ หรือการปรับโครงสร้างภายในของทีซีพี

2.8 หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่บังคับใช้กฎหมาย

2.9 บุคคลอ้างอิง ซึ่งท่านได้อ้างถึงในการติดต่อกับทีซีพี เช่น บุคคลอ้างอิงในใบสมัครงานหรือใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน เป็นต้น

 

 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ตลอดระยะเวลาเท่าที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา หรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่เป็นข้อมูลที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บไว้เป็นการเฉพาะ ทีซีพีจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับกลุ่มธุรกิจทีซีพีสิ้นสุดลง เว้นแต่ มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือจนกว่าจะสิ้นอายุความสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในกรณีที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี การอุทธรณ์ หรือฎีกา หรือจนกว่าระยะเวลาในการบังคับคดีตามกฎหมายจะสิ้นสุดลง

 

 1. การลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ทีซีพีจะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันที เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้อีกต่อไป

 

 1. สิทธิตามกฎหมายของท่าน

ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้  

5.1   สิทธิในการเข้าถึงและการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

5.2   สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยทีซีพีจะเชื่อถือว่าข้อมูลที่ท่านให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

5.3  สิทธิในการขอลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

5.4  สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด

5.5  สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านประสงค์ให้ทีซีพีโอนย้ายข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น

5.6  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทีซีพี

5.7   สิทธิในการขอถอนความยินยอม เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับทีซีพีในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิการถอนความยินยอมดังกล่าวโดยกฎหมายหรือมีข้อสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่กัน

ทั้งนี้ การไม่ให้ความยินยอมหรือการถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านการใช้งานหน้าเว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย และ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ของทีซีพี หรือาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับบริการบางอย่าง  เช่น ท่านอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม โปรโมชั่นต่าง ๆ หรือไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น

ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะใช้สิทธิตามข้อ 5 ข้างต้น กรุณาติดต่อทีซีพี ตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ใน ข้อ 9. ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject request form) เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดของคำร้องที่ท่านประสงค์จะให้ทีซีพีจะดำเนินการ ทั้งนี้   ทีซีพีจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ บนหน้าเว็ปไซต์ของทีซีพี หรือตามลิ้งค์นี้ (https://www.tcp.com/rules-cookie/)

 

 1. การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (Profiling)

6.1  ทีซีพีจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการเรียนรู้และทำความรู้จักกับท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายสินค้าหรือให้บริการที่ตรงตามความต้องการของท่าน เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น) โดยทีซีพีจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ

  • วิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการใช้บริการของท่าน
  • คาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการ จากการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว (Profile) ของท่าน
  • ปรับปรุงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราให้เหมาะสมสำหรับท่าน และอุปกรณ์ของท่าน
  • จัดหาการโฆษณาสินค้าและบริการตามความสนใจของท่าน

 

   7. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.1   ทีซีพีได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการข้อมูล ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7.2   ในกรณีที่ธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ (Log-in) ท่านมีหน้าที่เก็บรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยทีซีพีจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรั่วไหลหรือถูกละเมิดจากการที่ท่านมอบรหัสผ่านของท่านให้กับบุคคลอื่น

7.3   หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือร่วมกับบุคคลอื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ ทีซีพีขอแนะนำท่านว่า ท่านจะต้องไม่เลือกให้คอมพิวเตอร์จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อท่านหยุดใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือดังกล่าว และการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คของทีซีพี ท่านควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้มีความเหมาะสมกับตัวท่านเอง

 

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

8.1   ทีซีพีได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบการเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (cloud storage) ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีและเป็นสากล รวมถึงมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

8.2  ทีซีพีอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือของทีซีพี หรือคู่ค้าของทีซีพี ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ทีซีพีได้กำหนดให้บริษัทในเครือของทีซีพี หรือคู่ค้าของทีซีพีจัดหามาตรการในการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเพียงพอ

 

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อทีซีพี

9.1นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ทีซีพีอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้ เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและ           

การดำเนินงานของทีซีพี รวมถึงเมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง

9.2 ทีซีพีจะประกาศแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้ บนเว็บไซต์ของทีซีพี

9.3 หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทีซีพี รวมถึงการร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทีซีพีได้ที่ :                 

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขโทรศัพท์             0 2415 1000-3

Email Address:             DPO@tcp.com

เว็บไซต์                        https://www.tcp.com