กลุ่มธุรกิจ TCP แชร์ประสบการณ์การทำงานด้านความยั่งยืน ในกิจกรรม Meeting with CEO ภายใต้โครงการ Big Brother ซีซั่น 7

18 ธันวาคม 2566

บริษัท เดอเบล จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมกับหอการค้าไทย จัดกิจกรรม Meeting with CEO ภายใต้โครงการ Big Brother ซีซั่น 7 ณ สำนักงานใหญ่ กลุ่มธุรกิจ TCP ซึ่งเดอเบลร่วมโครงการมาต่อเนื่องปีที่ 7 และให้การสนับสนุนธุรกิจไทยไปมากกว่า 20 บริษัท โดยมีนายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก หอการค้าไทย และนายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติต้อนรับคณะบริษัทน้อง Big Brother พร้อมร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ“กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TCP สู่ความมุ่งมั่นต่อโลกและอนาคตที่ดีขึ้น”

           

นายสราวุฒิกล่าวว่า จากการทำงานด้านความยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถสรุปแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางทำให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่

  1. การปรับ mindset หรือแนวคิด ซึ่งผู้บริหารต้องเป็นผู้นำหลักในการลุกขึ้นมาทำสิ่งนี้ เช่นเดียวกับกรณีของ “Somdul Agroforestry Home” ที่ผู้บริหารตั้งใจทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนได้เรียนรู้ อีกทั้งยังมีการนำขยะเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ย ลดขยะที่ไปรบกวนโลก
  2. การวัดและประเมินผลที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ ดังเช่นกรณีของโรงแรมศิวาเทล ที่มีบริการไลน์บุปเฟ่ต์จำนวนมาก ทำให้เกิด Food waste ดังนั้น จึงมีการปรับปริมาณอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้อาหารไม่เหลือทิ้ง
  3. มุ่งมั่นและมีการลงทุน มีการวางแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ให้ผสมผสานเข้ากับการทำธุรกิจ โดยผู้บริหารต้องเป็นเสาหลักและต้องตอบให้ได้ว่าทำงานความยั่งยืนไปเพื่ออะไร ดังเช่นกรณีของร้านอาหารข้าวใหม่ปลามันที่ผู้บริหารริเริ่มลดใช้พลาสติก เช่น หลอดพลาสติกปรับมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังไม่วางถังขยะตามโต๊ะอาหาร เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ไม่สร้างปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
  4. หาองค์ความรู้ร่วมมือกับพันธมิตร เราอาจมีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจของเรา แต่หากขาดความเชี่ยวชาญในด้านใด ให้หาพันธมิตรในการช่วยทำงาน และ
  5. เริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ แม้จะเป็นเรื่องยาก แต่องค์กรต้องปรับตัวเพื่อความยั่งยืน และเพื่อ “เป็นตัวเราที่ดีกว่าเดิม” โดยเริ่มจากการลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เพราะการลงมือทำจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงต้องทำในอัตราเร่ง เพราะเราต้องแข่งกับเวลา เชื่อว่าการลงมือทำของเราทุกคนจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ พี่เลี้ยงกลุ่มธุรกิจ TCP พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เจริญเติบโตไปด้วยกัน  สอดคล้องตามแนวคิดของโครงการ Big Brother ซีซั่น 7 ที่ว่า “Sustainable Winning together” ร่วมหาโอกาสใหม่ที่ยั่งยืน บนความเป็นไปได้ของธุรกิจ

ข่าวอื่นๆ