กลุ่มธุรกิจ TCP จัดงาน “TCP ร่วมรักษ์น้ำ” ในวันน้ำโลก

2 เมษายน 2567

22 มีนาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น "วันน้ำโลก" เพื่อเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ กลุ่มธุรกิจ TCP เป็นองค์กรที่ใช้น้ำเป็นวัตถุดิบหลักในการดำเนินธุรกิจ เห็นถึงความสำคัญของดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ จึงได้จัดงาน “TCP ร่วมรักษ์น้ำ” ประจำปี พ.ศ. 2567 ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature - WWF) เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายของตัวแทนแต่ละภาคส่วนถึงความสำคัญและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำปราจีนบุรี แผนการจัดการน้ำยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกโรงงานของกลุ่มธุรกิจ TCP รวมถึงการนำเสนอภาพความสำเร็จการพัฒนาระบบน้ำในปีที่ผ่านมาร่วมกับ WWF รวมถึงแผนการมุ่งสู่มาตรฐานการดูแลรักษาน้ำระดับสากล Alliance Water Stewardship (AWS)  พร้อมทั้งเปิดเวทีเสวนาร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน 13 หมู่บ้าน รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบน้ำประปาชุมชน ตอกย้ำการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน

มาตรฐาน AWS มีแนวทางดำเนินงานดูแลรักษาน้ำทั้งระดับองค์กรและบริเวณแหล่งน้ำโดยรอบ ครอบคลุมเรื่องการรักษาสมดุลของทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน การดำรงรักษาสภาพที่ดีของทรัพยากรน้ำ การจัดการทรัพยากรน้ำที่ดี และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของพื้นที่แหล่งน้ำสำคัญยั่งยืน 

ในงาน “TCP ร่วมรักษ์น้ำ”  ได้รับเกียรติจาก นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน  และชุมชนในพื้นที่ตำบลบางแตน ตำบลบางยาง จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกว่า 200 คน

กลุ่มธุรกิจ TCP เป็นองค์กรที่ใช้น้ำเป็นวัตถุดิบหลัก ในการดำเนินธุรกิจ เราเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และมีกลยุทธ์ “ปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม” (Caring) ตั้งเป้าคืนน้ำสู่ธรรมชาติและชุมชนมากกว่าน้ำที่ใช้ในการผลิต จึงได้ทำโครงการ TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทยขึ้น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งมั่นจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งน้ำบนดิน น้ำใต้ดิน ดำเนินการร่วมกับชุมชน ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจไปพร้อมๆ กับเพิ่มผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ

ข่าวอื่นๆ