ด้วยปณิธานของคุณเฉลียว อยู่วิทยา ส่งต่อเป็น “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 มกราคม 2561
การพัฒนาที่ยั่งยืน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยมีคุณปนัดดา อยู่วิทยา และคุณนุชรี อยู่วิทยา ร่วมรับเสด็จฯ  อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ครอบครัวอยู่วิทยา

คุณปนัดดา อยู่วิทยา หนึ่งในคณะกรรมการของกลุ่มธุรกิจ TCP และเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำปณิธานของคุณเฉลียว อยู่วิทยา บิดาและผู้ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจ TCP เป็นแรงบันดาลใจในการมอบสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมทุกครั้งที่มีโอกาส ตามคำสอนของคุณเฉลียว ที่ว่า เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นได้มาจากกำลังซื้อของพี่น้องคนไทย ดังนั้นจึงควรนำเงินกำไรที่ได้รับกลับไปตอบแทนคุณแผ่นดิน” 

โดยในโอกาสที่ฉลองวาระครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี 2558 คุณปนัดดา อยู่วิทยาได้ร่วมสมทบทุนบูรณะอาคารเรียนหลังแรกของภาควิชาเคมี(อาคารเคมี1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นเงินส่วนตัวของคุณปนัดดา อยู่วิทยาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 113,827,209.06 บาท(หนึ่งร้อยสิบสามล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าบาทหกสตางค์)และได้ดำเนินการบริหารงานก่อสร้างด้วยตนเองทั้งหมด (คุณปนัดดา อยู่วิทยาได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำเนินการบริหารการก่อสร้างทั้งหมด) ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี 6 เดือน 

และจากนั้น คุณปนัดดา อยู่วิทยาได้บริจาคเงินส่วนตัวเพิ่มเติมเพื่อเป็นงบประมาณในก่อสร้าง “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์”ซึ่งเป็นอาคารต่อเนื่องและก่อสร้างเชื่อมต่อกับอาคารเคมี 1 เดิม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,136,719.69บาท (สามสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) โดยดำเนินการ ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัวอยู่วิทยา(คุณปนัดดา อยู่วิทยาได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำเนินการบริหารการก่อสร้างทั้งหมด)  จุดประสงค์ของการก่อสร้างตึกนี้ เพื่อเพิ่มห้องเรียนและห้องทดลองต่างๆ ให้ทันสมัย และเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาในปัจจุบัน

อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ดำเนินการก่อสร้างวางเสาเอก เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 และสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี 10 เดือน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารเคมี 1 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมสอดคล้องผสมผสานกับอาคารเคมี 1 อย่างลงตัว โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,107.6 ตารางเมตร ในบริเวณชั้น 1 แบ่งเป็นห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว ประกอบด้วยบริเวณสำหรับติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับเป่าแก้ว และห้องเรียนปฏิบัติการกระบวนวิชาเป่าแก้ว ชั้น 2 และชั้น 3 จัดสรรเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็นห้องวิจัยสำหรับบุคลากร และห้องวิจัยสำหรับโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อาคารหลังนี้จะเป็นสื่อกลางสร้างบัณฑิตคุณภาพทั้งในสาขาวิชาเคมี และสาขาอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้อาคารดังกล่าวยังมีคุณค่าทางใจกับพวกเราชาว TCP ด้วยมีห้องแสดงประวัติคุณเฉลียว อยู่วิทยา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเกียรติคุณของท่าน ในการทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินไทยในทุกๆ ด้าน มุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จร่วมกันกับสังคมไทย ภายในหอประวัติได้บอกเล่าเรื่องราวชีวประวัติ รวมทั้งชีวิตการทำงานของคุณเฉลียว อยู่วิทยาและครอบครัวอยู่วิทยา นับตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล ขึ้นเมื่อ 60 ปีก่อน จากธุรกิจยาสู่เครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ “กระทิงแดง” ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่หาดูได้ยากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมศึกษาข้อมูลและนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของคุณเฉลียว อยู่วิทยา มาเป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินชีวิตได้อย่างดี โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าชมได้ในวัน และเวลาราชการ

ข่าวอื่นๆ