เดอเบลเดินหน้าปลุกพลังสนับสนุนผู้พิการให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม สอดรับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TCP

22 กรกฎาคม 2565

บริษัท เดอเบล จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 19 ปี ร่วม “ปลุกพลังเพื่อวันที่ดีกว่า” สนับสนุนผู้พิการให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TCP (TCP Sustainability Framework) ในแกนเสาหลัก Quality ด้านคุณภาพชีวิตบุคลากร

บริษัท เดอเบล จำกัด เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคีเครือข่ายการจ้างงาน ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการเชิงสังคม ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ทำให้ผู้พิการมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลทั่วไป สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของพนักงาน การดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สร้างความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นผู้มอบ

บริษัท เดอเบล จำกัด ได้ดำเนินการรับผู้พิการเข้ามาทำงานตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีผู้พิการภายใต้การจ้างงานของบริษัท เดอเบล จำกัด มากกว่า 20 คน เพื่อปฏิบัติงานด้านต่างๆ อาทิ เช่น งานธุรการ งานเอกสาร ในหน่วยงานบริการชุมชนในภูมิลำเนาของตัวเอง ถือเป็นการสนับสนุนให้ผู้พิการได้มีงานทำในท้องถิ่นที่อาศัยอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ