กลุ่มธุรกิจ TCP รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์

12 มกราคม 2567

กลุ่มธุรกิจ TCP โดยนางสาวอาจรีย์ สุวรรณกูล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร เข้ารับรางวัล “Sustainability Disclosure Recognition” ในงานประกาศผลของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยกล่มธุรกิจ TCP ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนด้าน ESG ในรูปแบบการจัดทำรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับเกณฑ์การตัดสินประกอบไปด้วย 3 หลักการ ที่อ้างอิงจาก Ceres-ACCA  ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) และด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) ในน้ำหนักคะแนน 45% 35% และ 20% ตามลำดับ

การจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนคือการร่วมผนึกพลังของหลากหลายทีมงานใน TCP ที่ลงมือทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม คำนึงถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งมั่นดำเนินการมาเสมอ จนทำให้ได้ผลลัพธ์การเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ตามหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กรด้าน “Caring" ปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมาย “Energizing a Better World for All" ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า

ข่าวอื่นๆ